gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Šokačka grana 1

Šokačka grana

Šokačka grana 2

Sample Image

Šokačka grana

Šokačka grana 3

Sample Image

Šokačka grana

Šokačka grana 4

Sample Image

Šokačka grana

Šokačka grana

Sample Image

Šokačka grana

Šokačka grana 5

Sample Image

Šokačka grana

Statut

Statut (pdf)

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) Skupština udruge za očuvanje i promicanje kulturne tradicijske baštine ŠOKAČKA GRANA OSIJEK, na sjednici održanoj 11. ožujka 2015. god. donijela je

S T A T U T

UDRUGE ŠOKAČKA GRANA OSIJEK

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge, o zastupanju, o ciljevima, području djelovanja sukladno ciljevima, o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, pravima i obavezama članova, unutarnjem ustroju, tijelima Udruge, njihovom mandatu, njihovom sastavu i ovlastima odlučivanja, uvjetima kao i načinu izbora i opoziva, stegovnom postupku za članove, o imovini te njezinom stjecanju i raspolaganju s njome, prestanku rada Udruge te o drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga Šokačka grana Osijek

Sjedište udruge je u Osijeku, Kralja Petra Svačića 36.

Područje djelovanja udruge je Grad Osijek, Slavonija i Baranja.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor Udruge većinom svih glasova članova odbora.

Članak 3.

Udruga Šokačka grana Osijek neprofitna je pravna osoba, te je kao udruga građana registrirana u Službi za opću upravu Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.

Članak 4.

Udruga ima pečat kružnog oblika u kojemu se nalaze; slavonski narodni šešir s trobojnicom, klas žita i hrastov list, te upisani naziv UDRUGA ŠOKAČKA GRANA OSIJEK, promjera 40 mm. Udruga može imati najviše dva primjerka pečata, a svaki ima svoj redni broj.

Pečat pod red. br. 1 zadužuje predsjednik Udruge, a pečat s red. br. 2 tajnik Udruge.

Članak 5.

Udruga ima znak: pod nazivnicima plavom bojom ispisan tiskanim slovima tekst UDRUGA ŠOKAČKA GRANA u sredini su simboli: Slavonski šešir (kapa), lijevo žir i hrastov list, a na desnoj klas pšenice-žita, a ispod tiskanim slovima slovo po slovo, piše OSIJEK. Ovaj znak se može stilizirati u boji (coloru), na tiskovinama se znak sa svim navedenim elementima može koristiti i u crnoj odnosno sivoj boji.

O promjeni znaka Udruge odluku donose nazočni članovi UO većinom glasova.

Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan od dopredsjednika.

II NAMJERA, CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 7.

Udruga je osnovana s ciljem očuvanja, promicanja, razvitka i unapređenja kulturne tradicijske baštine Šokaca sa područja Slavonije, Baranje, Srijema i Bačke te ostalih krajeva u kojima oni žive sa svrhom da se njihova kultura i bogata narodna baština s običajima predstavljaju.

Članak 8.

Djelatnost Udruge provodi se kroz tamburaške, folklorne, pjevačke i dramske aktivnosti i organizacijom: književnih večeri, predstavljanjem likovnih izložbi i izvođenjem javnih koncerata svojih članova; izdavanjem publikacija iz područja djelovanja Udruge; organizacijom glazbeno-plesnih manifestacija i sličnim oblicima promicanja autohtonih hrvatskih narodnih vrijednosti.

Udruga surađuje sa drugim srodnim udrugama, savezima i zajednicama udruga u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu, a može se s njima udružiti u savez, zajednicu udruga i slične asocijacije.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti.

Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge a u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju obavljanje tih djelatnosti su : održavanje naplatnih tečajeva i seminara, prodaja vlastitih proizvoda, te pružanje usluge pripremanja i usluživanja jela, pića , napitaka i slastica na manifestacijama a na kojima Udruga sudjeluje , koje u promidžbeno-turističke svrhe organizira turistička zajednica i jedinice lokalne samouprave.

Članak 9.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se: pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge. Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u njezinom radu sukladno odredbama ovog Statuta i Zakona o udrugama, te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje se donose.

III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe ovog Statuta, može postati članom Udruge, sukladno zakonu i statutu. Pravna osoba ostvaruje članstvo u udruzi putem ovlaštenog predstavnika, a fizička osoba ispunjavanjem pristupnice i upisom u Popis članova udruge.

Udruga ima redovne, podupirajuće, počasne i članove donatore.

Redovni članovi su svi oni koji se ispunjavanjem pristupnice dragovoljno učlane, uplaćuju godišnju članarinu najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, poštuju pravila (Statut) Udruge i promiču njene interese.

Podupirajući članovi su oni koji pomažu rad Udruge (materijalno ili moralno) a ne plaćaju godišnju članarinu.

Počasni članovi su oni koji su iznimnim zaslugama pridonijeli napretku Udruge. Počasne članove, na prijedlog UO, može imenovati isključivo Skupština Udruge dvotrećinskom većinom glasova nazočnih Skupštini.

Članovi donatori su oni koji, jednokratno tijekom kalendarske godine Udruzi daruju – kao fizičke osobe -1.000,00 (tisuću kuna), odnosno kao pravne osobe 3.000,00 (tisuće kuna).

Članak 11.

Članom Udruge postaje se upisom u Registar članstva. Registar članova vodi tajnik udruge, a zadužen od Upravnog odbora, te plaćanjem članarine za tekuću godinu.

U Registar članstva uz ime i prezime člana obvezatan je njegov OIB, datum učlanjenja i datum istupa, kategorija članstva, datum i mjesto rođenja te točna adresa prebivališta/sjedišta.

Svaki član, odnosno ovlaštena osoba, dužan je prijaviti promjenu adrese.

Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Registar članova vodi se elektronički i u tiskanoj formi.

Članak 12.

Članu Udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice određuje Upravni odbor.

Na članskoj iskaznici obvezatan je znak Udruge, ime i prezime člana i njegov OIB, odnosno naziv i OIB tvrtke.

Upravni odbor određuje i izgled pristupnice tj. potrebnih podataka na njoj, odnosno onih koji će voditi u Registru članova.

Članak 13.

Obaveza člana Udruge je čuvanje i promicanje ugleda Udruge Šokačka grane Osijek. Zaštita interesa Udruge, redovito plaćanje članarine, osobe zadužene za vođenje Registra članova o promjeni adrese.

Pravo redovnih članova Udruge je sudjelovanje u svim aktivnostima, birati i biti biran u upravna tijela Udruge.

Prava članova – pravnih osoba ostvarivat će se putem predstavnika.

Članak 14.

Članstvo prestaje dragovoljnim istupom, brisanjem, smrću ili isključivanjem iz članstva.

Članstvo u Udruzi prestaje neplaćanjem godišnje članarine u vremenskom razdoblju od 3 godine, odlukom Upravnog odbora navedeni član može se brisati iz članstva.

Upravni odbor može člana isključiti ako se teško ogriješi o ovaj Statut, ako svojim nemarom ili nedisciplinom koči rad Udruge, ako bespravno otuđi ili prisvoji imovinu Udruge.

Upravni odbor dužan je o svojoj odluci preporučenim pismom člana izvijestiti najkasnije u roku 15 dana.

Stegovna odgovornost članova Udruge uređena je odredbama sadržanim u Etičkom kodeksu Udruge , u dijelu koji je propisan za odluke stegovnog postupka.

Članak 15.

Upravni odbor utvrđuje iznos članarine za tekuću godinu.

Odluka o visini članarine mora se obvezatno priopćiti na godišnjoj redovitoj Skupštini ili UO mora pronaći drugi način izvješćivanja članstva o članarini.

Članarina pravnih osoba računa se na način da se najviši iznos osobne godišnje članarine množi sa 6 (šest).

IV UPRAVNA TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Upravna tijela Udruge su: Skupština, predsjednik, tri dopredsjednika, UO, Nadzorni odbor (NO), Časni sud , Počasni predsjednik

Članovi tijela Udruge svoje obveze izvršavaju bez novčane ili bilo koje druge materijalne naknade (volonterski). Obveza svih članova NO, UO, Časnog suda je prisustvovati sjednicama i aktivno sudjelovati u radu odbora.

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja.

Skupštinu čine svi punoljetni članovi Udruge te po jedan predstavnik svake pravne osobe – članice Udruge.

Skupština može biti: redovita, izvanredna i izborna.

Redovita se Skupština obvezatno sastaje jedanput godišnje.

Izborna Skupština se održava svake četvrte godine.

Sjednicu Skupštine Udruge saziva UO.

U odluci o sazivanju nužno je navesti dan, sat i mjesto održavanja Skupštine te predložiti dnevni red.

Izvanrednu sjednicu Skupštine, u roku 30 dana, UO dužan je sazvati i nakon što primi pisani zahtjev NO ili najmanje 1/3 članova Skupštine.

Uz navedeni zahtjev oni moraju priložiti svoja imena s OIB-om i svojeručnim potpisom, te predloženim dnevnim redom.

Sazivač Skupštine dužan je pisane pozive poslati svim članovima Udruge.

Pozivi moraju biti poslani najkasnije sedam dana prije nadnevka održavanja Skupštine.

Ako UO ne sazove sjednicu Skupštine kako je to određeno u stavku 8. ovog članka Skupštinu mogu sazvati predlagatelji. U takvim okolnostima dopušteno je sazivanje javnim pozivom u najmanje jednom lokalnom dnevnom listu i obavješćuju na jednom od elektronskih medija gradskog značaja.

Sazivač je dužan osigurati prostoriju primjerenu broju članova Skupštine te druge uvjete za njezino normalno odvijanje.

U slučaju isteka mandata tijela ovlaštenih za sazivanje sjednice skupštine istu mogu sazvati tijela ovlaštena za sazivanje iz prethodnog mandata ili osobe upisane u Registar udruga RH kao osobe ovlaštene za zastupanje.

Članak 18.

Skupštinom, u pravilu, predsjedava predsjednik Udruge.

U njegovoj odsutnosti čine to prvi, odnosno drugi i treći dopredsjednik.

Prije početka rada Skupštine može se odrediti i Radno predsjedništvo – koje će rukovoditi Skupštinom – izabrati radnog predsjednika i dva člana, od kojih je jedan zapisničar.

Ako nema nijednoga od njih, nazočni na Skupštini odredit će javnim glasovanjem osobu koja će predsjedati Skupštini.

Prije prelaska na glasovanje o dnevnom redu, Nadzorni odbor ili izabrani radni predsjedavajući Skupštine , dužan je izvijestiti o brojnosti članstva, kako bi se ono verificiralo tj. Skupština mogla donositi pravno valjane odluke.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji moraju ovjeriti dva člana nazočna sjednici Skupštine i javno izabrana na početku rada. Zapisnik se mora čuvati u Arhivu Udruge, a jedan primjerak (zajedno s potrebnom popratnom dokumentacijom) u roku 15 dana nakon održavanja Skupštine mora se poslati Gradskom uredu za opću upravu grada Osijeka.

Članak 19.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno, osim ako se ne odluči drugačije.

Ako u zakazano vrijeme nije nazočna natpolovična većina članova Skupštine, sjednica se odgađa za 30 (trideset) minuta.

Nakon isteka toga vremena Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutno najmanje jedna trećina redovnih članova Skupštine a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 20.

Skupština Udruge utvrđuje politiku tj. ciljeve i zadatke Udruge, utvrđuje i mijenja Statut i druge akte o radu Udruge, donosi financijski plan i usvaja godišnji zaključni račun, razmatra te usvaja izvješća upravnih tijela Udruge, razrješuje i bira upravna tijela Udruge (navedena u čl. 16 statuta) te im utvrđuje godišnje zadatke, bira i opoziva likvidatora Udruge, odlučuje o žalbama članova Udruge na odluke Upravnog odbora, odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli imovine, te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom ili etičkim kodeksom nije utvrđena nadležnost ostalih tijela Udruge.

Članak 21.

Upravni odbor čine predsjednik Udruge, i još 10 (deset) članova Udruge koji se biraju na Skupštini Udruge.

Mandat članova UO je 4 (četiri) godine.

Radom UO rukovodi i sjednice saziva predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti prvi, odnosno, drugi ili treći dopredsjednik.

Uz poziv članovima UO isti se upućuje i predsjedniku NO.

UO sastaje se najmanje 4 (četiri) puta godišnje.

UO iz redova članova ili prijatelja Udruge imenuje povjerenstva ili odbore za pojedine aktivnosti Udruge s precizno određenim zadacima, rokovima i financijskim ograničenjima.

UO priprema materijale za sjednice Skupštine, donosi prijedlog Statuta, Programa rada i prijedlog Financijskog plana Udruge, te priređuje završni račun, bira tajnika udruge, blagajnika, voditelje sekcija, članove savjeta udruge, odlučuje o promjeni znaka Udruge i promjeni sjedišta Udruge, odlučuje o visini članarine, odlučuje o brisanju člana udruge iz članstva, imenuje članove Povjerenstva za dodjelu priznanja i zahvalnica, imenuje Komisiju za popis imovine , saziva Skupštinu.

UO odgovoran je za materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

Odluke UO donose se većinom glasova svih članova.

Sjednicama UO, bez prethodne najave i službenog poziva, mogu nazočni biti i drugi članovi NO s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava odlučivanja.

UO dužan je razmotriti prijedloge NO i ako je moguće, provoditi ih.

Za svoj rad UO odgovoran je Skupštini Udruge.

UO bira Povjerenstvo za dodjelu priznanja i zahvalnica fizičkim i pravnim osobama.

Članovi ovog povjerenstva između sebe izabiru predsjednika povjerenstva.

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i zahvalnica odlučuje i dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama priznanja , zahvale , spomenice i dr. za osobite zasluge u promicanju šokaštva i šokačke kulture.

Članak 22.

Nadzorni odbor prati rad svih upravnih tijela Udruge te ih izvješćuje o svojim zapažanjima uz obvezu predlaganja za ispravak uočenih nepravilnosti koje nisu u skladu s Ustavom, zakonima i Statutom Udruge. Posebice se to odnosi na materijalno-financijsko poslovanje, NO je dužan pisano ukazati na njih i predložiti način njihovog ispravljanja.

NO odgovara Skupštini Udruge, koja ga i bira.

NO od 5 (pet) članova ima mandat u četverogodišnjem trajanju.

NO iz svojih redova bira predsjednika koji saziva sjednice i upravlja njegovim radom te podnosi izvješće Skupštini Udruge.

Sjednice NO održavaju se najmanje dva puta godišnje a odluke donosi većinom glasova.

Član NO ne može biti član UO.

Sva tijela i dužnosnici Udruge te Tajnik Udruge dužni su omogućiti NO uvid u sve isprave koje se odnose na rad Udruge.

Članak 23.

Predsjednika Udruge bira Skupština na četverogodišnji mandat.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik UO Udruge.

Predsjednik Udruge upravlja radom Skupštine i UO, daje prijedlog rada Udruge i pokreće raspravu o njemu, brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge, te obavlja i druge poslove predviđene Statutom Udruge.

Predsjednik Udruge podnosi prijedlog godišnjeg izvješća Upravnom odboru a nakon razmatranja i prihvaćanja podnosi ga Skupštini Udruge.

Ako UO ne prihvati predsjednikovo predloženo izvješće zadužit će jednog od dopredsjednika Udruge, da Skupštini podnese izvješće usvojeno na sjednici UO.

U slučaju odsutnosti ili duže (više od tri mjeseca) spriječenosti predsjednika Udruge zamjenjuje ga prvi dopredsjednik a ako nema ni njega onda drugi dopredsjednik.

Dopredsjednike Udruge bira UO iz svojih redova.

Počasni predsjednik Udruge

Skupština Udruge proglašava počasnog predsjednika Udruge.

Prava počasnog predsjednika su: poziva se na druženja i manifestacije Udruge, njegovo se ime i funkcija navode u publikacijama Udruge, ima pravo pristupa materijalima Udruge i po potrebi može predstavljati Udrugu.

Počasni predsjednik Udruge je doživotna funkcija. Funkcija Počasnog predsjednika Udruge može prestati iz razloga djelovanja protivno ustroju, cilju i interesima Udruge, kao i na osobni zahtjev pojedinog Počasnog predsjednika, a odluku o tome donosi Skupština Udruge.

Počasni predsjednik nema pravo odlučivanja.

Članak 24.

Savjet udruge osnovan kao savjetodavno tijelo predsjednika i Upravnog odbora u određenim specifičnim pitanjima.

A koji svojim doprinosom žele pomoći ostvarenju programskih načela Udruge

Savjet pomaže tijelima Udruge u razvoju i provedbi programa.

Sjednice Savjeta održavaju se prema potrebi.

Članove Savjeta bira UO.

Članovi Savjeta biraju se na 4 godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

Članovi Savjetodavnog odbora ne mogu biti članovi niti jednog drugog odbora Udruge.

Članovi Savjeta svoje dužnosti obavljaju bez novčane naknade (volonterski).

Članak 25.

Tajnik udruge je stručna osoba koja obavlja sve administrativno- tehničke poslove koje mu odrede predsjednik i UO Udruge.

Tajnika Udruge na mandat od četiri godine, biraju članovi UO.

Tajnik Udruge vodi Registar članova udruge.

Tajnik udruge nije član NO niti član UO Udruge.

Članak 26.

Voditelji sekcija angažiraju se za rad u Udruzi za vođenje pojedinih sekcija Udruge.

Voditelje sekcija postavlja i razrješuje UO.

Voditelji sekcija dužni su u svemu pridržavati se statuta, usvojenih programa, zaključaka i odluka tijela Udruge koje se odnose na njegov rad.

Blagajnika Udruge na četverogodišnje razdoblje imenuje UO iz redova članova Udruge.

Blagajnik nije član UO.

Blagajnik je dužan prihvatiti sugestije NO glede vođenja financijskih dokumenata Udruge.

Blagajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru koji ga imenuje i razrješuje na prijedlog NO.

U slučaju neodgovornog rada blagajnika Udruge, neurednog materijalnog poslovanja i ostvarivanja manjka, te nečasnog ponašanja u obavljanju svoje dužnosti UO upućuje zahtjev za sankcioniranje takvog ponašanja Časnom sudu.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju blagajnik podnosi Upravnom odboru na njegov zahtjev, a NO Skupštini podnosi izvješće o nadzoru materijalno-financijskog poslovanja i radu upravnih tijela Udruge, te brojnost članstva.

Članak 27.

Časni sud od 3 (tri) člana bira Skupština na četverogodišnje trajanje.

Časni sud razmatra povrede članskih dužnosti utvrđene ovim Statutom, a odluke donosi većinom glasova.

Predsjednika Časnog suda biraju članovi Časnog suda iz svojih redova većinom glasova.

Časni sud se sastaje najmanje jedanput godišnje i to obvezatno uoči redovite sjednice Skupštine Udruge.

Sjednice Časnog suda, u pravilu, saziva njegov predsjednik a u izvanrednim situacijama mogu to učiniti i predsjednik Udruge, predsjednik NO ili se sastaje na pisani zahtjev najmanje 1/10 redovnih članova Skupštine, uz koji oni prilažu obrazloženje tog zahtjeva, te popis sa svojim OIB-ima i vlastoručnim potpisima.

Članak 28.

U stegovnom postupku Časni sud može članu izreći opomenu, pismenu opomenu pred isključenje ili, zbog teške povrede ugleda Udruge i ovog Statuta, Upravnom odboru predložiti isključenje iz Udruge.

O svojoj odluci Časni sud člana Udruge i UO mora izvijestiti pisanim putem najkasnije 15 (petnaest) dana od donošenja stegovne mjere.

V IMOVINA UDRUGE I NAČIN NJEZINOG STJECANJA

Članak 29.

Imovinu Udruge čine: nekretnine, novčana sredstva, narodne nošnje, glazbala, arhivski dokumenti i sav drugi pokretni inventar, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu za zakonom.

Sva pokretna imovina Udruge popisuje se jednom godišnje. Popis imovine obavlja Komisija za popis imovine sastavljena od tri redovna člana Udruge koju imenuje Upravni odbor.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Udruga stječe imovinu od članarine, od dobrovoljnih priloga i darova, obavljanja gospodarskih djelatnosti, dotacije druge vrste te iz ostalih zakonskih prihoda.

VI PRESTANAK RADA

Članak 31.

Društvo prestaje s radom u okolnostima koje predviđa Zakon ili odlukom Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom (2/3) većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika ili troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Članak 32.

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština Udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani zakonom u slučaju prestanka udruge.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

RODNA NEUTRALNOST IZRAZA

Izrazi koji se donose u ovom Statutu i odredbama koje su temeljene na njemu, kao i Odlukama koje se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 33.

Pravila Udruge, nakon provedene javne rasprave, Skupština donosi većinom glasova, nazočnih Skupštini

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Članak 34.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Dr. sc. Marko Josipović,

_________________________ predsjednik Šokačke grane Osijek

U Osijeku, 11. ožujka 2015.god.

 

Tamburaši

Image 4

Izrada u tijeku ...

Uskrs

Image 3

Izrada u tijeku ...

Zbor

Image 2

Izrada u tijeku ...

Obavijesti

Modna revija 2018.

Šokačka zabava 2018.

Božična priča 2017.

Godišnja skupština 2017.

Anketa

Što mislite o novim web stranicama:

 

 

 

 

 


  Rezultati